Mục đích của môn học

Nhà trường có mục đích đào tạo sinh viên để phục vụ Hội Thánh. Một trong những vai trò là dẫn dắt Hội Thánh trong việc học và giải nghĩa Kinh Thánh. Những lãnh đạo trong Hội Thánh phải có sự hiểu biết về mỗi thể loại sách trong Kinh Thánh để giải nghĩa nó một cách có căn cứ. Sách Khải Huyền đại diện cho thể loại văn chương gọi là “Văn học mặc khải" (Apocalyptic). Thể loại này có những đặc trưng không quen thuộc cho những người sống trong thế kỷ 21. Thế thì, để sinh viên thần học có thể sẵn sàng giải nghĩa và chia sẻ mỗi phần Kinh Thánh, thì phải có thực hành giải nghĩa sách Khải Huyền.

Môn học này sẽ giới thiệu những quan điểm về việc giải nghĩa sách Khải Huyền. Các sinh viên sẽ thực hành việc giải nghĩa sách Khải Huyền theo nhiều cách: quan sát của mình, nghiên cứu và viết bài luận, soạn bài giảng, thuyết trình, và nghe những nhận xét của các sinh viên khác.

Nếu các sinh viên học kỹ sách Khải Huyền, họ sẽ có khả năng giúp cho các tín hữu tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và hoạn nạn. Qua việc học sách Khải Huyền, các sinh viên sẽ giúp bảo vệ Hội Thánh khỏi những nỗi lo sợ về tương lai, và cũng tránh xa những suy đoán về ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại.

Mục đích của môn học này là để nghiên cứu phương pháp giải nghĩa sách Khải Huyền. Các sinh viên sẽ thấy nội dung đặc biệt của sách Khải Huyền và đặc trưng về quá trình giải nghĩa sách này. Các sinh viên sẽ thực hành việc chia sẻ từ sách Khải Huyền.

Mục tiêu môn học

Khi sinh viên hoàn tất môn học này, sinh viên cần thể hiện sự phát triển trong những lĩnh vực sau:

1.      Cảm xúc: Có tấm lòng vui mừng trong kế hoạch của Chúa cho lịch sử. Phát triển đức tin vững chắc hơn để chống lại những sự lừa dối của Sa-tan.

2.      Nhận thức: Học thuộc nội dung và trật tự của sách Khải Huyền. Phát triển kỹ năng để đánh giá các quan điểm về sách Khải Huyền và phân biệt các quan điểm đó.

3.      Hành vi: Phát triển kỹ năng soạn một “bài luận” về những phân đoạn trong sách Khải Huyền. Cải thiện kỹ năng giảng luận từ sách Khải Huyền. Tiến bộ trong kỹ năng đánh giá, góp ý, và phê bình lời giảng luận của những người khác.


Thần học Kinh thánh là một cách hiểu Kinh thánh như một câu chuyện đang phát triển. Có nghĩa là, nó tuân theo sự chuyển động và tiến trình mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh. Thần học Kinh thánh mô tả quá trình mà sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh từ Sáng thế ký đến Khải huyền mở ra và tiến tới mục tiêu là sự mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời về các mục đích của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ.

Việc hiểu được Thần học Kinh thánh là rất quan trọng vì chính điều này mang lại cho chúng ta cốt truyện của toàn bộ Kinh thánh và giúp chúng ta xác định bối cảnh Kinh thánh của bất kỳ phân đoạn nào trong Kinh thánh. Nếu chúng ta hiểu được những bước ngoặt hoặc sự phát triển quan trọng trong lịch sử cứu rỗi, thì chúng ta sẽ có thể đặt bất kỳ phân đoạn nào mà chúng ta đang nghiên cứu trong dòng chảy của lịch sử này.

Khóa học này sẽ xem xét Kinh Thánh với việc nhấn mạnh đặc biệt vào sự phát triển của chủ đề Vương quốc Đức Chúa Trời và mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Khóa học này nhằm mục đích xây dựng một nền tảng vững chắc để hiểu toàn bộ Kinh Thánh cũng như nhiều phân đoạn trong đó.