Available courses

Khóa học này sẽ khảo sát Kinh thánh với sự nhấn mạnh đặc biệt vào sự phát triển của mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và người của Người. Khóa học này sẽ là nền tảng để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về phương pháp giải kinh, và đối với bất kỳ sự hiểu biết hay giảng dạy Kinh Thánh nào.